تخفیف ویژه 50% ساخت اپلیکیشن فروشگاهی ووکامرس

آموزش بخش تخفیف کاربر پیشرفته اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

4:12 دقیقه

آموزش بخش تخفیف کاربر پیشرفته اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش دسته بندی پیشرفته اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

3:48 دقیقه

آموزش بخش دسته بندی پیشرفته اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش چند فروشگاهی اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

8:25 دقیقه

آموزش بخش چند فروشگاهی اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش ثبت سفارش پیشرفته اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

14:08 دقیقه

آموزش بخش ثبت سفارش پیشرفته اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش ثبت نام پیشرفته اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

23:16 دقیقه

آموزش بخش ثبت نام پیشرفته اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات وبلاگ اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

2:50 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات وبلاگ اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش ارسال نوتیفیکیشن اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

3:38 دقیقه

آموزش بخش ارسال نوتیفیکیشن اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات اصلی اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

17:01 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات اصلی اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - تنظیمات پیشفرض اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

1:14 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – تنظیمات پیشفرض اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - تنظیمات لاگین اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

2:35 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – تنظیمات لاگین اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - صفحه جزئیات سفارش اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

1:11 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – صفحه جزئیات سفارش اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - صفحه محصول اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

2:09 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – صفحه محصول اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - اکشن بار اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

5:23 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – اکشن بار اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - تنظیمات اسلایدر اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

4:04 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – تنظیمات اسلایدر اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - تنظیمات منو اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

21:27 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – تنظیمات منو اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - تنظیمات رنگ اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

2:51 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – تنظیمات رنگ اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - صفحات اینترو اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

4:47 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – صفحات اینترو اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - صفحه اسپلش اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

4:38 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – صفحه اسپلش اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - چینمان صفحه اصلی اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

26:11 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – چینمان صفحه اصلی اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

 

آموزش بخش تنظیمات پوسته - عمومی اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش

11:10 دقیقه

آموزش بخش تنظیمات پوسته – عمومی اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس اپ پاش