ارسال نوتیفیکیشن از طریق فایربیس

تست ارسال نوتیفیکیشن از طریق فایربیس


Push Notifications

Settting up Firebase to Obtain Server Key & google-services.json


ورود به کنسول فایربیس Firebase Console

توجه : به جهت تحریم این سرویس برای کاربران ایرانی نیاز به تغییر ip دارید.

Creating a Project :

Configuring Notifications:

Adding App Details :

توجه : پکیج نیم و نام اپلیکیشن خود را به دقت وارد کنید.

این ثبت نام باید قبل از ساخت اپلیکیشن و خروجی انجام شود و فایل ها ارسال شود.

Downloading google-services.json File :

فایل google-services.json دانلود شده را به صورت فایل zip از طریق تیکت برای پشتیبانی اپ پاش ارسال کنید.

 

 

ارسال یک پیام